Skip to content

Polityka prywatności i cookies

Głodny Zwierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 Definicje

 1. Właściciel/Spółka/Administrator – spółka działająca pod firmą: Głodny Zwierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000907164, NIP: 527-296-23-59.
 2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.glodnyzwierz.pl
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę, a także osoba zamierzająca skorzystać z oferty Spółki, lecz nie zawarła jeszcze z nią umowy;
 4. Klient – osoba korzystająca z oferty Spółki rozumiana jako osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła którykolwiek z produktów oferowanych przez Spółkę;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zaufani Partnerzy – osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Spółką, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Spółkę danych osobowych:
  1. Google Ireland Limited;
  2. Facebook Ireland Limited;
  3. Diety Od Brokuła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

2 Postanowienia wstępne

 1. Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: www.glodnyzwierz.pl
 2. Głównym przeznaczeniem Strony jest:
  1. sprzedaż produktów oferowanych przez Właściciela;
  2. prezentacja oferty Właściciela;
  3. umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych;
  4. dokonanie płatności za zakup produktów oferowanych przez Właściciela za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności.
 3. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.

3 Ochrona danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane osobowe jej Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
 2. Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi sprzedaż produktów na rzecz Klienta lub Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości sprzedaży produktów na rzecz Klienta lub Użytkownika.
 3. Korzystając z oferty Spółki zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają Spółce swoje dane osobowe.
 4. Spółka uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą polityką, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest: Spółka. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:
  1. Głodny Zwierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa oraz
  2. rodo@glodnyzwierz.pl
 6. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. Sprzedaż produktów w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Spółką a Klientem,
  2. przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,
  3. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
  4. przedstawienie oferty drogą elektroniczną,
  5. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
  6. wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
  7. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).
 7. Akceptując warunki współpracy Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Klientów Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach opisanych w § 3 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.
 8. Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejących po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Spółka przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 10. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Administratorem przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Spółka przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 11. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 3 ust. 9 i 10 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.
 12. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;
  2. w celach sprzedaży produktów w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta, przed zawarciem umowy;
  3. celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące prawa:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  4. do przenoszenia danych,
  5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Klienta Spółka może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidulanych zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta.
 15. Spółka nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.
 16. Administratorem danych osobowych Spółki jest Pani Paulina Zajdel, adres e-mail: rodo@glodnyzwierz.pl, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

4 Polityka plików „cookies"

 1. Administrator informuje, że na Stronie korzysta z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika lub Klienta oraz o ich aktywności. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika lub Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika lub Klienta.
 3. Pliki "cookies" mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) - dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek takich jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 6. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 7. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
  1. czas ich działania:
   • sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
   • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;
  2. cel jakiemu służą:
   • zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,
   • usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;
   • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
   • tworzenie statystyk;
   • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;
   • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
 8. zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
  1. analityka stron www – Google Analytics,
  2. tagi remarketingowe – Google AdWords,
  3. usługi Pixel Facebook.
 9. Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Administratora, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują udostępniane są bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów.

5 Wtyczki społecznościowe

Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

 1. Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (www.facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
 2. YouTube – Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). w związku z tym na Stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

6 Ochrona praw autorskich

 1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Właściciela. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.