Skip to content

Regulamin serwisu

1 Definicje

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Sprzedający będzie dostarczał posiłki stanowiące przedmiot Zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Sprzedający – Głodny Zwierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000907164, NIP: 527-296-23-59.
 5. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Sprzedającego wywołanych np. okresem Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Sprzedający poinformują Klientów co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Sprzedającego lub zamierzająca z niej korzystać.
 7. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z Sprzedającym.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży oraz dowozu Sprzedającego dostępny pod adresem: www.glodnyzwierz.pl/regulamin-serwisu.
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym: www.glodnyzwierz.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 10. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, Łódź, Gdańsk (z wyłączeniem Wyspy Sobieszewskiej), Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo, Chwaszczyno, Tczew, Straszyn, Lębork, Pruszcz Gdański , Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Koszalin, Ustka, Puck, Słupsk, Mrzezino, Żelistrzewo, Elbląg, Grudziądz, Ostróda, Olsztyn (z wyłączeniem dzielnicy Gutkowo), Olsztynek, Nidzica, Mława, Działdowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Płońsk, Przasnysz, Ciechanów, Maków Mazowiecki, Włocławek, Płock, Kołobrzeg, Białogard, Starogard Gdański, Malbork, Poznań oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Sprzedającego w trakcie przyjmowania Zamówienia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków.
 11. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym przedmiotem, której jest sprzedaż Posiłków.
 12. Posiłki/Diety – będące ofertą Sprzedającego produkty stanowiące kompleksową karmę dla zwierząt domowych wraz z niezbędnymi suplementami diety. Wśród możliwych do nabycia Produktów znajduje się:

  1) Przeznaczone dla psów (bezzbożowa) w:

  Przedziały wagowe

  Psy

  Ryba Indyk
  sterylizowany niesterylizowany sterylizowany niesterylizowany
  1-5 kg 230g 230g 120g 150g
  6-10 kg 470g 510g 260g 300g
  11-15 kg 620g 700g 360g 400g
  16-20 kg 780g 900g 430g 510g
  21-25 kg 930g 1090g 540g 620g
  26-30 kg 1090g 1240g 650g 730g
  31-35 kg 1240g 1400g 730g 800g
  36-40 kg 1400g 1560g 810g 910g
  41-45 kg 1520g 1700g 870g 980g
  46-50g 1630g 1850g 980g 1090g

  Przedziały wagowe

  Psy

  Wołowina
  sterylizowany niesterylizowany
  1-5 kg 150g 170g
  6-10 kg 300g 340g
  11-15 kg 420g 500g
  16-20 kg 540g 630g
  21-25 kg 670g 750g
  26-30 kg 750g 880g
  31-35 kg 880g 960g
  36-40 kg 960g 1090g
  41-45 kg 1090g 1170g
  46-50g 1170g 1300g

  2) Przeznaczone dla psów (zbożowa) w:

  Przedziały wagowe

  Psy

  Ryba Indyk
  sterylizowany niesterylizowany sterylizowany niesterylizowany
  1-5 kg 360g 360g 250g 300g
  6-10 kg 720g 780g 500g 550g
  11-15 kg 960g 1080g 700g 800g
  16-20 kg 1200g 1380g 900g 1000g
  21-25 kg 1440g 1620g 1050g 1200g
  26-30 kg 1680g 1920g 1250g 1400g
  31-35 kg 1920g 2160g 1400g 1550g
  36-40 kg 2160g 2400g 1550g 1750g
  41-45 kg 2400g 2640g 1700g 1900g
  46-50g 2580g 2880g 1850g 2050g

  Przedziały wagowe

  Psy

  Wołowina
  sterylizowany niesterylizowany
  1-5 kg 230g 230g
  6-10 kg 520g 580g
  11-15 kg 690g 750g
  16-20 kg 860g 980g
  21-25 kg 1030g 1210g
  26-30 kg 1210g 1380g
  31-35 kg 1380g 1550g
  36-40 kg 1550g 1730g
  41-45 kg 1730g 1900g
  46-50g 1900g 2050g

  Przeznaczone dla kotów:

  Przedziały wagowe

  Koty

  Ryba/Indyk Wołowina
  sterylizowany niesterylizowany sterylizowany niesterylizowany
  3-4 kg 140g 165g 120g 140g
  4-5 kg 165g 190g 150g 170g
  5-6 kg 190g 220g 165g 195g
  6-7 kg 210g 250g 190g 220g
  7-9 kg 240g 285g 220g 250g
  9-11 kg 285g 330g 250g 290g
  11-13 kg 315g 370g 285g 330g
 13. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia Produktów przez Klienta, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania zamówień oraz współpracy Klientów i Sprzedającego przy realizacji zamówień.
 2. Klient korzystający z oferty Sprzedającego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, zapoznając się z jego treścią poprzez Serwis pod adresem https://glodnyzwierz.pl/regulamin-serwisu/ albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Sprzedającego na adres e-mail: kontakt@glodnyzwierz.pl.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedającego określone zostały w Polityce Prywatności Głodny Zwierz dostępnej pod adresem: https://glodnyzwierz.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

3 założenie konta w serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:
  1. imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  2. Adresu,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu,
  5. siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 3. Poza informacjami wskazanymi w § 3 ust. 2 Regulaminu Klient zobowiązany jest do wskazania szczegółowych informacji dotyczących zwierzęcia (psa lub kota), dla którego przeznaczony będzie Posiłek, w tym: waga, fakt kastracji lub jej brak.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 5. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

4 Korzystanie z serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. w szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Sprzedającego poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. w sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. w razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Sprzedającego zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "zakończone".

5 zamówienia Klientów posiadających Konta w Serwisie

 1. Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Produktów, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@glodnyzwierz.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 16:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Sprzedający nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Sprzedający zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 5 ust. 5 Regulaminu z zastrzeżeniem uprzedniego zaksięgowania środków stanowiących cenę sprzedaży Posiłków..
 5. Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco:

  1) przy wyborze przez Klienta płatności w formie przelewu tradycyjnego:

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Niedziela i Poniedziałek do godziny 16:00 Piątek
  Wtorek, Środa i Czwartek do godziny 16:00 Poniedziałek
  Piątek do godziny 16:00 Środa

  2) przy wyborze przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych (np.: Przelewy24, Paynow):

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Sobota i Niedziela do godziny 08:00 Środa
  Poniedziałek i Wtorek do godziny 08:00 Piątek
  Środa, Czwartek i Piątek do godziny 08:00 Poniedziałek
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Sprzedający nie przygotowuje Posiłków indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych ze  stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierzęcia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany samodzielnie lub podczas konsultacji z lekarzem weterynarii określić stan zdrowia zwierzęcia, dla którego przeznaczone będą Posiłki, zwłaszcza pod kątem możliwości przyjmowania Posiłków.
 8. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Posiłków, termin dostawy, Adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia.
 9. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: e-mail: kontakt@glodnyzwierz.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety.
 11. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność do spożycia.
 12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed przygotowaniem do spożycia jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników niepożądanych. Sprzedający nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od podania do spożycia Posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Sprzedającego, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie.

6 zamówienia Klientów niezarejestrowanych w Serwisie

 1. Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Sprzedającego, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Produktów oferowanych przez Sprzedającego, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazanych Sprzedającemu w trybie §6 ust. 1 Regulaminu.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@glodnyzwierz.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 16:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Sprzedający nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniach poprzednich. Sprzedający zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 5 ust. 5 Regulaminu z zastrzeżeniem uprzedniego otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia płatności przesłanego przez Klienta w formie e-mail na adres kontakt@glodnyzwierz.pl.
 5. Realizacja dostaw Produktów wygląda następująco:
  Wiadomość mailowa dosłana w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 16:00 Piątek
  Wtorek do godziny 16:00 Piątek
  Środa, czwartek i piątek do godziny 16:00 Poniedziałek
  Sobota i niedziela do godziny 16:00 Środa
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Sprzedający nie przygotowuje Posiłków indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych ze  stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierzęcia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany samodzielnie lub podczas konsultacji z lekarzem weterynarii określić stan zdrowia zwierzęcia, dla którego przeznaczone będą Posiłki, zwłaszcza pod kątem możliwości przyjmowania Posiłków.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu lub podania niekompletnych danych.
 9. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m. in.: rodzaj Posiłku, termin dostawy, Adres.
 10. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Zgłoszenie braku realizacji dowozu Produktów powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Sprzedającego Klient zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy Posiłków.
 13. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem Posiłków składających się na diety.
 14. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania Posiłków przez Klienta, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed przygotowaniem do spożycia jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników niepożądanych. Sprzedający nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od podania do spożycia Posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Sprzedający, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie.
 17. Niezależnie od warunków składania zamówień na podstawie § 5 i § 6 Regulaminu, pracownicy Sprzedającego pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

7 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 12 Regulaminu, dostępnych w ramach następujących pakietów tam wskazanych uzależnionych od gatunku zwierzęcia, jego wagi oraz faktu sterylizacji.
 2. Każdy Posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z określeniem smaku Produktu, wagi zwierzęcia, składu, składu analitycznego oraz dodatków (suplementów), terminie ważności oraz adresie dostawy Klienta. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 3. Sprzedający informuje, iż informacje dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

8 Warunki dostawy

 1. Na Terenie Dostawy Produkty dostarczane są przez Sprzedającego za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Dostawa dla Klientów będących jednocześnie aktywnymi Klientami spółki: Diety od Brokuła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000854068) objęta będzie rabatem w wysokości 6 (słownie: sześciu) złotych za każdą dostawę realizowaną w warunkach wspólnej dostawy dla aktywnych Klientów Diety od Brokuła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
 3. Koszt dostawy dla Klientów innych niż opisani w § 8 ust. 2 Regulaminu wynosi 6 (słownie: sześć) złotych za dostawę. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości dostarczonych Produktów.
 4. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku Produktów pod wskazany adres wymaga złożenia zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia diet w tym samym terminie.
 5. Sprzedający oferuje możliwość realizacji dowozu Produktów poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z Biurem Obsługi Klienta. w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 58 727 22 27 lub drogą mailową e-mail: kontakt@glodnyzwierz.pl
 6. W przypadku realizacji dowozu poza Teren Dostawy Sprzedający pobierać będą opłatę w kwocie indywidualnie określonej i uzgodnionej z Klientem.
 7. Dostawa Produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do niedzieli odbywa się w godzinach od 17:00 do 07:00.
 8. Sprzedający zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Sprzedającego możliwa jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 7 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń.
 9. Brak odbioru dostarczonego Produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.
 10. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy.
 11. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem).
 12. Dowóz Posiłków realizowany jest 3 (słownie: trzy) razy w tygodniu na poniedziałki, środy i piątki. Z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 13 Regulaminu w ramach jednego dowozu Sprzedający dostarcza Klientowi maksymalnie 3 (słownie: trzy) Posiłki przeznaczone dla jednego zwierzęcia
 13. Klient ma możliwość zamówienia większej ilości Posiłków w ramach jednego dowozu np. z uwagi na planowany wyjazd poza miejsce zamieszkania i związaną z tym konieczność odebrania większej ilości Posiłków. Intencję w zakresie realizacji zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient zobowiązany jest przekazać wyłącznie w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@glodnyzwierz.pl. Dostawa dodatkowych posiłków odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem określonym w § 6 ust. 4 Regulaminu.
 14. Sprzedający zastrzegają, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Produktów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. W tego typu sytuacji Sprzedający poinformują Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.

9 Cena i metody płatności

 1. Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce ,,Cennik'' i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 2. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Wszelkie opłaty za zamówienia następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 82 1140 1065 0000 3669 3500 1001 lub poprzez systemy płatności natychmiastowych (np.: Przelewy24, Paynow).
 4. Płatności na rzecz Sprzedającego następują przed rozpoczęciem dostaw Produktów. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

10 Zmiana zamówienia poza Serwisem

 1. Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą zmian zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail ze Sprzedającym bez korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawieszenie dostarczania Produktów, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@glodnyzwierz.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 16:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. w przeciwnym wypadku Sprzedający dostarczać będzie produkty zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta. Zawieszenie dostaw Produktów możliwe jest na okres nie krótszy niż 7 dni.
 3. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu lub w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@glodnyzwierz.pl, na trzy Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. W razie upływu wskazanego 3-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Produktów przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane w trybie § 10 ust. 4 Regulaminu.
 4. Anulowanie zamówienia jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktyczną datą dostawy Produktów wysyłając formularz zwrotu dostępny w Serwisie, pod rygorem nieważności. w sytuacji anulowania zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Sprzedającemu przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 5. Zmianę Adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres kontakt@glodnyzwierz.pl do godz. 16:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku bądź na stałe. O każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą mailową lub poprzez Serwis.
 6. Sprzedający zastrzega, iż nie istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Produktu na inny produkt dostępny w ofercie Sprzedającego w trakcie trwania okresu Dostawy wynikającego z Zamówienia.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z dalszej dostawy Produktów. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu i wysłać na adres kontakt@glodnyzwierz.pl. Zachowanie formy wskazanej w zdaniu poprzednim zastrzeżono pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku rezygnacji z produktu po potwierdzeniu jego aktywacji Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania Zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 9. Zwrot należności nastąpi jeżeli Sprzedający nie dowozi Posiłków do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych (np.: Przelewy24, Paynow) – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 10. Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 11. Jakiekolwiek zmiany, w tym rezygnacja z dalszej dostwy Produktów wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.
 12. Zmiany Zamówienia poprzez zawieszenie jego dostaw zgodnie z postanowieniami Regulaminu może skutkować powstaniem po stronie Klienta obowiązku uiszczenia dopłaty np. z tytułu dodatkowych świadczeń dostawy realizowanych na jego rzecz.

10a Zmiana zamówienia za pośrednictwem Serwisu

 1. Klientowi zarejestrowanemu w Serwisie przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności w Serwisie. Harmonogram wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji przedstawia się następująco:
  Wprowadzenie danych w Serwisie w: Pierwszy dzień obowiązywania zmiany:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Piątek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Środa
 2. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10a ust. 1 Regulaminu. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu, wznowienie obowiązywać będzie na zasadach analogicznych z harmonogramem wskazanym w § 10a ust. 1 Regulaminu. Okres zawieszenia dostarczania Produktów może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. w razie upływie wskazanego 3-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Produktów przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane w trybie § 10a ust. 3 Regulaminu. Zawieszenie dostaw Produktów możliwe jest na okres nie krótszy niż 7 dni.
 3. W sytuacji anulowania Zamówienia przez Klienta Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania Zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 4. Klient nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień.
 5. Sprzedający zastrzega, iż nie istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Produktu na inny Produkt dostępny w ofercie Sprzedającego w trakcie trwania okresu Dostawy wynikającego z Zamówienia.
 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować z dalszej dostawy Produktów.
 7. W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 8. Zwrot należności nastąpi jeżeli Sprzedający nie dowozi Produktów do wybranej miejscowości. w celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych (np.: Przelewy24, Paynow) – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 10. Zmiany Zamówienia poprzez zawieszenie jego dostaw zgodnie z postanowieniami Regulaminu może skutkować powstaniem po stronie Klienta obowiązku uiszczenia dopłaty np. z tytułu dodatkowych świadczeń dostawy realizowanych na jego rzecz.

11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Reklamacje” albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Sprzedającego, sporządzonej według wzorów zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Reklamacje”.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
  1. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
  2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  3. nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
  4. datę dostawy,
  5. opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  6. dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Sprzedającego reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

12 Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Sprzedającego nie łączą się.
 2. Promocje naliczane są od ceny Produktu.
 3. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Sprzedający przy wprowadzaniu danego programu.

13 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

15 Pozostałe uzgodnienia

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Sprzedającego.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Sprzedającego. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Sprzedającego, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).